Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Site: Hiermee wordt de website Bijbanemarkt.nl bedoeld.
Werkzoekenden: Als werkzoekenden wordt aangeduid ieder natuurlijk persoon die zich heeft aangemeld bij Bijbanenmarkt.nl.
Bijbaan: Een baan welke beschikbaar is binnen de organisatie van de werkgever waarvoor de organisatie Bijbanemarkt.nl heeft ingeschakeld om een geschikte kandidaat te vinden.
Werkgever: Dit is een organisatie of persoon die ten behoeve van het vinden van een werkzoekenden voor een bijbaan binnen de eigen organisatie een account aanmaakt op de site. Dit kan tevens ook een bemiddelende organisatie zijn die voor de opdrachtgever Bijbanemarkt.nl raadpleegt.

Artikel 2 Geldigheid

Geldigheid van deze Algemene Voorwaarden en de totstandkoming van de overeenkomst. Deze algemene voorwaarden als beschreven in dit document gelden voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Bijbanemarkt.nl en (eventuele) werkgevers. Voor zover in een overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3 Aanmelding werkgever

De werkgever meldt zich zelf aan op Bijbanemarkt.nl Verder is de werkgever zelf geheel verantwoordelijk voor actuele bedrijfsgegevens op www.bijbanenmarkt.nl. Dit wil dus zeggen dat Bijbanemarkt.nl niet verantwoordelijk is voor de data welke zijn ingegeven door de bedrijven. Gegevens van bedrijven zullen geweigerd worden als de opgegeven gegevens als illegaal, onethisch of ontoepasselijk beschouwd kunnen worden.

Artikel 4 Werkzoekenden

De werkzoekenden die op zoek is naar een bijbaan en zich op de site heeft ingeschreven, is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens.

Artikel 5 Registratie/geheimhouding van (persoons-) gegevens en toegangsgegevens

Op Bijbanemarkt.nl kan de werkgever de eigen gegevens online bekijken en tevens bijhouden. Hiervoor heeft de werkgever een persoonlijk wachtwoord nodig. Dit wachtwoord is door de gebruiker bij aanmelding Bijbanemarkt.nl zelf ingesteld.
Daarnaast is er een geldig e-mailadres nodig. Ook dit e-mailadres is door de gebruiker zelf opgegeven tijdens de aanmelding. Het gebruik van het e-mailadres in combinatie met het paswoord legitimeert de gebruiker t.o.v. Bijbanenmarkt.nl. Vervolgens geven de toegangsgegevens ook toegang tot de gegevens van de betreffende werkgever en/of tot het verzenden van aanvragen in naam van de werkgever via Bijbanenmarkt.nl.

Zelf is de werkgever belast met geheimhouding van de toegangsgegevens. Bijbanemarkt.nl heeft in geen van de omstandigheden hier een verantwoordelijkheid bij, behalve dat de gegevens niet openbaar worden gemaakt en/of beschikbaar worden gesteld aan derden. Het is de taak van de werkgever ervoor te zorgen dat geen van de toegangsgegevens in handen komen van onbevoegde personen en/of organisaties. Mocht dit wel het geval zijn dan bent u als werkgever verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden Bijbanenmarkt.nl.

Bijbanemarkt.nl behoudt zich het recht om actie te ondernemen en de toegang te blokkeren als er redelijke gronden bestaan waaruit geconcludeerd kan worden dat ongeautoriseerde derden gebruik (kunnen) maken van Bijbanemarkt.nl. Het ondernemen van actie zal inhouden dat wij de mogelijkheid hebben om de toegang tot Bijbanemarkt.nl te blokkeren zonder voorafgaande melding. Een nieuw passwoord zal verstrekt worden mits wij redelijkerwijze geen rede hebben aan te nemen dat ongeautoriseerd gebruik te wijten is aan uitgevoerde handelingen of tekortkomingen van de werkgever.

Artikel 6 Contactgegevens opvragen door de werkgever van de student / scholier

Via Bijbanemarkt.nl kunnen werkgevers contactgegevens opvragen van studenten / scholieren. Met de contactgegevens kan de werkgever een sollicitatieprocedure starten. Voor het opvragen van contactgegevens is de werkgever een bedrag verschuldigd. Hiervoor ontvangt de werkgever een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. Het bedrag is verschuldigd ongeacht of er daarna daadwerkelijk een dienstverband ontstaat van de student / scholier naar de werkgever. 

Artikel 7 Uitvoering

De afspraken over arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure gebeuren volledig buiten Bijbanemarkt.nl om. Als de student / scholier voor de te verrichten werkzaamheden bepaalde diploma’s of in het bezit moet zijn van een rijbewijs (of enig ander bewijs van bevoegdheid) is de werkgever zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van eventueel benodigde controles. Ook is de werkgever zelf verantwoordelijk voor de eventuele afdracht van sociale premies, het nakomen van verplichtingen op het gebied van de wet arbeid vreemdelingen en de wet op de identificatieplicht. Verder is de werkgever verantwoordelijk voor alle verplichtingen die wettelijk tot stand komen als de student scholier in dienst genomen wordt. 

Artikel 8 Het gebruik van de gegevens

Zoals eerder beschreven heeft de werkgever een eigen gebruikersnaam (het e-mailadres) en password. Deze inloggegevens kunnen gebruikt worden om de door de werkgever ingevoerde data op de site actueel te houden. De gegevens die de werkgever verstrekt aan Bijbanemarkt.nl worden gebruikt om service te verlenen via www.bijbanenmarkt.nl.

Artikel 9 Adverteren op Bijbanemarkt.nl

Er bestaan mogelijkheden om te adverteren op Bijbanenmarkt.nl. Dit kan in de vorm van banners of advertenties. Bijbanemarkt.nl en het bedrijf dat wil adverteren beslissen in onderling overleg de inhoud en opmaak van de banner(s). Vooraf wordt gezamenlijk besloten wat de vorm, tijdsduur en tarieven zijn voor het plaatsen van de banner.

Bijbanemarkt.nl behoudt zich het recht om per direct zonder opgaaf van rede bepaalde banners te weigeren of te wijzigen. Tevens geldt dit voor andere vormen en/of inhoud van adverteren. De advertenties of banners welke gezien kunnen worden als inbreukmakend, illegaal, onethisch, of aanstootgevend zullen per direct worden verwijderd of geweigerd. Bijbanemarkt.nl behoudt zich in deze gevallen het recht om de overeenkomst met de adverteerder per direct zonder enige in gebreke stelling of enige rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 10 Onbevoegd gebruik van de diensten van Bijbanenmarkt van de site zelf.

De werkgever verklaart middels deze Algemene Voorwaarden zich te onthouden van ongeautoriseerd gebruik van www.bijbanenmarkt.nl. Ook zal de werkgever dit niet door een ander laten doen. Als ongeautoriseerd gebruik wordt aangeduid:

• De werkgever zal geen informatie op de site achterlaten welke in strijd is met de wet, de goede zeden en maatschappelijke zorgvuldigheid.

• De werkgever zal Bijbanemarkt.nl niet op een dusdanige manier gebruiken zodat derden hiervan last ondervinden. Daar komt bij dat er geen inbreuk op de eigendomsrechten van derden gemaakt mag worden m.b.t. de door de werkgever geplaatste informatie op Bijbanemarkt.nl

• Bijbanemarkt.nl zal ook niet gebruikt worden om virussen te verspreiden of te laten verspreiden.

• Ook is het de werkgever niet toegestaan om informatie op de site te plaatsen welke niet juist is.

• Niet toegestaan is het hacken en/of andere manieren van ongeautoriseerde toegang tot de databases van www.bijbanenmarkt.nl. Tevens mogen geen gegevens gekoppeld worden aan het Internet.

• De werkgever bewaart zijn inloggegevens zorgvuldig en verstrekt deze niet aan anderen zodat derden geen toegang tot Bijbanemarkt.nl kunnen krijgen om een van de hierboven genoemde gedragingen uit te voeren. Bijbanemarkt.nl behoudt zich het recht om de overeenkomst met de werkgever per direct te ontbinden als de werkgever handelt met hierboven beschreven punten en zo vervolgens beschreven kan worden als “ongeautoriseerd gebruik “. De toegang tot de diensten en Bijbanemarkt.nl worden in dit geval geblokkeerd. Dit zal gebeuren zonder nadere ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

In geval één van de partijen te kort schiet in de nakoming van haar verbintenissen, is de andere partij die reeds een begin heeft gemaakt met de uitvoering van haar verplichtingen ter uitvoering van de overeenkomst, bevoegd de nog niet uitgevoerde verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gehele of gedeeltelijke ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.
Alle vorderingen, al dan niet gefactureerd, zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van de partijen schadevergoeding te vorderen. In afwijking van het bepaalde in het voorafgaande lid kunnen wij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk opzeggen c.q. beëindigen, indien de opdrachtgever een verzoek tot surseance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard – al dan niet op eigen verzoek – in geval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden van de opdrachtnemer. Bijbanenmarkt.nl zal wegens dergelijke opzegging c.q. beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Alle vorderingen zijn dan opeisbaar.

Doet het geval zich voor dat een partij de verplichtingen voortkomend uit de overeenkomst niet nakomt tegenover Bijbanemarkt.nl, dan is deze partij een schadevergoeding ter hoogte van de verbandhoudende directe en indirecte schade welke voortvloeit uit het niet nakomen van de overeenkomst verschuldigd. Dit geldt tevens ook voor de totale werkelijke kosten voortvloeiend uit een eventueel rechterlijke procedure en andere ontstane kosten. Dit zal gebeuren zonder dat er nadere ingebrekestelling vereist is.

Verder laat deze bepaling het recht onverlet dat Bijbanemarkt.nl heeft om eventueel andere vorderingen tegen de wederpartij in te stellen. Hieronder valt de vordering tot nakoming en andere rechtsmaatregelen als het inroepen van verbinding. Ook zal in dit geval geen noodzaak zijn voor een rechterlijke tussenkomst en ook zal er geen sprake zijn van een nadere ingebrekestelling.

Als de afspraken tussen student en werkgever door één van de partijen niet wordt nageleefd is Bijbanemarkt.nl niet aansprakelijk voor de eventueel geleden schade. Ook bestaat er tegenover Bijbanemarkt.nl geen aansprakelijkheid betreffende de uitvoering van de werkzaamheden die uitgevoerd worden. De werkgever zal Bijbanemarkt.nl vrijwaren voor eventuele claims van derden over het wel of niet uitvoeren (naar behoren) van de werkzaamheden. De werkgever is verantwoordelijk voor het nakomen van alle wettelijke verplichtingen t.o.v. de derdenpartij en Bijbanemarkt.nl. Bijbanemarkt.nl heeft hierin geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid.

Voor alles ten aanzien van de inhoud, CV’s, links en banners, is Bijbanemarkt.nl niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk. Ook geldt dit voor enige andere informatie welke door studenten / scholieren of werkgevers of andere wederpartijen op Bijbanemarkt.nl geplaatst is ten aanzien van de identiteit, kwaliteit, en betrouwbaarheid van studenten / scholieren, werkgevers en andere wederpartijen van Bijbanemarkt.nl.

Bijbanemarkt.nl is niet aansprakelijk voor de schade die een werkgever lijdt als gevolg van het feit dat de student niet beschikt over de vereiste diploma’s of enig ander bewijs van bevoegdheid. Mocht blijken dat er misbruik van wordt gemaakt van de persoonlijke inloggegevens van de werkgever voor www.bijbanenmarkt.nl is Bijbanemarkt.nl niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk.

Met de akkoordverklaring van deze Algemene Voorwaarden verklaart de werkgever Bijbanemarkt.nl te vrijwaren tegen eventuele claims door derden als gevolg van onrechtmatig toegang tot Bijbanemarkt.nl.

Uitgaande van de hiervoor beschreven situatie is Bijbanemarkt.nl niet verantwoordelijk/ aansprakelijk om een vervangende kandidaat voor de werkgever te vinden. Ook niet als achteraf blijkt dat de student zijn/haar taken niet (of in onvoldoende mate) volgens de afspraak vervult, uitvoert en/of nakomt.

Toegang tot Bijbanemarkt.nl zal geblokkeerd worden op basis van de in deze Algemene Voorwaarden geldende regels omtrent “ongeautoriseerd gebruik” (art. 10 Algemene Voorwaarden).

Mocht Bijbanemarkt.nl (financiële) schade ondervinden als gevolg van het feit dat de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt (b.v. fiscale schade/ kosten), dan vrijwaart de werkgever Bijbanemarkt.nl hiervoor en neemt hiervoor alle verantwoordelijkheid.

Als de persoonsgegevens die derden inzien of rechtmatig via Bijbanemarkt.nl ontvangen, onjuist of onrechtmatig gebruikt worden door derden sluit www.bijbanenmarkt.nl hiervoor alle aansprakelijkheid uit. Dit voor zover wettelijk mogelijk is.

De wederpartij van Bijbanemarkt.nl verklaart na acceptatie van deze Algemene Voorwaarden dat de wederpartij garant staat voor eventuele kosten of geleden schade (inclusief claims van derden) als gegevens onjuist of onrechtmatig gebruikt worden door deze wederpartij. Ook geldt dit als persoonsgegevens via de wederpartij bij derden zijn beland.

Wanneer er een (tijdelijke) buitengebruikstelling of storing op Bijbanemarkt.nl of bij de internetprovider(s) / telecommunicatieaanbieder(s) optreedt, is Bijbanemarkt.nl hier niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade.

Banners of andere vormen van advertenties op Bijbanemarkt.nl kunnen door Bijbanemarkt.nl geweigerd of beëindigd worden. Dit zonder opgaaf van rede. Bijbanemarkt.nl kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele negatieve gevolgen hiervan. Als de informatie op de banners of andere vormen van adverteren als illegaal, inbreuk makend, onethisch of aanstootgevend aangemerkt kunnen worden, vrijwaart de wederpartij hierbij Bijbanemarkt.nl volledig t.o.v. eventuele geleden schade, kosten en claims van derden. Elk recht op schadevergoeding vervalt als de wederpartij Bijbanemarkt.nl niet tijdig op de hoogte brengt van eventuele schade. Als tijdig wordt verstaan een periode van drie maanden na het ontstaan van de schade of bekend wording van de schade. Daarnaast moet de wederpartij schriftelijk en gemotiveerd een klacht indienen bij Bijbanemarkt.nl. De bewijslast dat de klacht tijdig is ingediend berust bij de wederpartij. Aansprakelijkheid kan slechts uitgesloten/beperkt worden zolang er geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van www.bijbanenmarkt.nl.

Artikel 12 Betaling

Voor alle diensten van Bijbanemarkt.nl gelden de huidige tarieven, tenzij er door middel van een overeenkomst anders is overeengekomen. De betalingstermijn bij een abonnement om de door Bijbanemarkt.nl verzonden facturen te voldoen is 14 kalenderdagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De tarieven welke op www.bijbanenmarkt.nl vermeld staan, zijn allen exclusief BTW en exclusief eventuele andere belastingen en heffingen. Bijbanemarkt.nl behoudt zich het recht om de tarieven zonder enige tijdsgebondenheid te herzien. Mocht blijken dat een factuur van Bijbanemarkt.nl niet binnen de gestelde termijn van 14 kalenderdagen is voldaan, dan is de werkgever vanaf dat moment zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand. Hierbij wordt een gedeelte van een maand als een volle maand gerekend.

Facturering gebeurt per e-mail en Bijbanemarkt.nl bewaart een kopie van de factuur in de administratie. Dit geldt als een volledig bewijs van verschuldigdheid van het bedrag en eventuele rente. Hier kan op basis van specifiek gemaakte afspraken tussen de Bijbanemarkt.nl en de werkgever eventueel van af geweken worden.

Eventuele terugvorderingen op het gebied van facturering dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij de Bijbanemarkt.nl door de werkgever te zijn ingediend. De bewijslast betreffende het tijdig schriftelijk beklag van een terugvordering ligt bij deze werkgever. Na het verstrijken van de periode van 30 dagen na de factuurdatum vervalt de mogelijkheid op terugvordering voor de werkgever. De bijkomende kosten als gevolg van het niet tijdig voldoen van verschuldigde betalingen komen geheel voor rekening van de werkgever. Onder bijkomende kosten kan worden verstaan incassokosten en andere kosten m.b.t. de rechtsbijstand. Deze kosten kunnen zonder enig nader bewijs in rekening gebracht worden bij de werkgever.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder de handelsnamen, databaserechten, merkenrechten en auteursrechten) komen strikt uitsluitend toe aan Bijbanemarkt.nl en de licentiehouders. Hetzelfde geldt voor de software, de diensten van Bijbanemarkt.nl en informatie op de site.

Artikel 14 Strekking van de voorwaarden

Bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn met de uiterste zorg samengesteld. Mocht toch blijken dat bepaalde voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, of rechtens niet kan worden toegepast dan zullen de overige bepalingen binnen deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. De bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast zullen worden vervangen door bepalingen welke dit wel zijn. Getracht zal worden om deze nieuwe bepaling zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij te vervangen bepaling.

Artikel 15 Duur en aanpassing van de overeenkomst

Standaardovereenkomsten met Bijbanenmarkt.nl zijn onder normale omstandigheden voor onbepaalde tijd. Hier kan van af worden geweken met specifiek gemaakte afspraken tussen de werkgever en Bijbanenmarkt.nl onderling. De standaardovereenkomst kan door beide partijen eenzijdig worden beëindigd. Hiervoor wordt tevens geen opzegtermijn gehanteerd.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle geschillen die voortvloeien uit door ons te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Bijbanenmarkt

Bijbanenmarkt.nl – alle bijbanen in Nederland 2004-2017